Krachtfactor

Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van Krachtfactor.nl

Artikel 1 – Inleidende bepalingen
Bij het tot stand komen van een overeenkomst met een opdrachtgever en Krachtfactor.nlgelden de volgende algemene voorwaarden. In deze voorwaarden hebben begrippen opdrachtnemer en opdrachtgever de volgende betekenis:  Opdrachtnemer; Krachtfactor.nl, gevestigd te Maarssen, Diependaalsedijk 56 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 68685858 met contactgegevens zoals vermeld staan op de website www.Krachtfactor.nl. Opdrachtgever: De partij die een aanvraag doet bij Krachtfactor.nlvoor een training, event of workshop en die vervolgens een overeenkomst sluit (schriftelijk of mondeling) voor het afnemen van deze dienst bij de opdrachtnemer, waardoor de overeenkomst onderworpen wordt aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een schriftelijke offerte of aanbod van de opdrachtnemer. De opdrachtgever (particulier of bedrijf) die de overeenkomst sluit voor het afnemen van een dienst bij de opdrachtnemer, is hoofdelijk aansprakelijk voor de overeengekomen boeking, tevens voor eventuele andere (mede-)participanten aan de activiteiten in groepsverband.

Artikel 3 – Betaling
De betaling van afgesproken vergoeding voor de diensten, geschiedt 50 % vooraf als aanbetaling en de rest in principe na afloop van een dienst, tenzij anders overeengekomen. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment administratiekosten en de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Tevens is de Opdrachtgever op dat moment gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte incassokosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 4 – Wijzigingen door Krachtfactor.nl
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Krachtfactor.nlzich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma of de aard van de dienst. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Krachtfactor.nlaan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de opdrachtgever. Indien de oorzaak van de wijziging louter aan Krachtfactor.nlkan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Krachtfactor.nl. Deze schade kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de overeengekomen dienst, minus de gemaakte projectkosten. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade of wordt een mediator ingeschakeld.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid.
Krachtfactor.nlaanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een training of workshop. Als de training of workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is een participant / opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Krachtfactor.nl, maar uiterlijk 1 uur na aanvang. Eventuele schade wordt door Krachtfactor.nlvergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Krachtfactor.nlis toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshoporganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Krachtfactor.nlzijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Krachtfactor.nlaansprakelijk is voor derving van het workshopgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshopsom minus de projectkosten.

Artikel 6 – Verplichtingen van de participant(en).
De participant tijdens workshops of trainingen, die zodanig hinder of last opleveren dat een goede uitvoering van een workshop daardoor wordt bemoeilijkt, kunnen door Krachtfactor.nlvan de workshop worden uitgesloten. Ook kan een workshopgever of trainer besluiten een activiteit te staken, zonder opgaaf van redenen aan de deelnemende participanten. Alle daaruit voortvloeiende kosten of niet nagekomen verplichtingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden
Het kan voorkomen dat de opdrachtgever de geboekte workshop of training zal moeten annuleren of verplaatsen. Onder verplaatsen wordt in principe annulering verstaan en dient een workshop geheel opnieuw geboekt te worden. Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het totale factuurbedrag aan Krachtfactor.nlverschuldigd.
– meer dan 4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
– 3-4 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
– 1-3 weken voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
– 4-7 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
– 2-3 dagen voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
– binnen 48 uur voor de datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Bij verplaatsing van een training of workshop, kan Krachtfactor.nlin uitzonderlijke gevallen besluiten om niet direct de annuleringskosten in rekening te brengen, maar verplaatsingskosten te rekenen van minimaal 75 euro (ex BTW en projectkosten). Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden en deze optie wordt alleen bij uitzondering door Krachtfactor.nltoegekend.

Een vermindering van een opgegeven aantal deelnemers van een training of workshop, binnen een marge van 10%, kan uiterlijk tot 1 week voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 1 week voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals eerder aangegeven. Binnen 1 week kunnen geen wijzigingen in aantallen doorgegeven worden die invloed hebben op de tarieven van de workshop of training.

Bij wederverkoop van bijvoorbeeld locatie-arrangementen, zaalhuur of catering opdrachten, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan het maken van reserveringen in congres- of vergaderlocaties, diners, lunches of catering van cateraars of restaurants, theaters of andere etablissementen, hanteert Krachtfactor.nlde voorwaarden van de betreffende leverancier, cateraar of uitvoerende partij. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende uitvoerende partij of locatie. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen. Waarna Krachtfactor.nlin contact kan treden bij uitvoerende partij voor overleg.

Artikel 8 – Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Krachtfactor.nl, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Bij uitvoering van een training of workshop, verzoeken we een klacht onmiddellijk voor te leggen aan een trainer of workshopgever of indien dat niet mogelijk is, direct (binnen een half uur) aan de organisatoren van Krachtfactor.nl– Hierdoor kunnen we meestal een klacht direct oplossen en aanpassingen treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 5 werkdagen na de workshop datum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend (per e-mail) bij Krachtfactor.nl. U krijgt daarop binnen 10 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie, waarbij we tot een oplossing hopen te komen.

Artikel 9 – Overmacht
Als Krachtfactor.nldoor onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zal dit voor Krachtfactor.nlals overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan;
• mobilisatie, oorlog, molest, terreur, pandemiën
• contingentering – of andere overheidsmaatregelen
• werkstakingen, natuurrampen, storm, slechte weersomstandigheden
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie Krachtfactor.nlvoor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichting jegens Krachtfactor.nl.

Artikel 10 – Auteursrechten en Beeldmateriaal
Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen trainingsconcepten, workshopontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, audiofiles, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer. De auteursrechten van een training of workshop liggen bij een trainer van Krachtfactor.nltenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het auteursrecht vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Wanneer er tijdens door Krachtfactor.nlgeorganiseerde workshops of trainingen door trainers of medewerkers van Krachtfactor.nlfoto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Krachtfactor.nlgerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Krachtfactor.nldat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Krachtfactor.nl, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Krachtfactor.nlgemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren Krachtfactor.nldaarbij van vorderingen op portretrecht achteraf.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geheimhouding
Op de rechtsverhouding in alle overeenkomsten met Krachtfactor.nlis Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen ontstaan, dan moeten deze beslecht worden door een bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam. Opdrachtgever is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende workshop details, trainingsdata en andere resultaten. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven.

Artikel 12 – Privacy & Cookie beleid
Op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Krachtfactor.nlals verantwoordelijke dient te gelden is de AVG wetgeving van toepassing. Partijen zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die voor verleende diensten worden verstrekt. Wederpartij vrijwaart Krachtfactor.nltegen elke rechtsvordering van derden in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst, tenzij en voor zover sprake is van hoofdelijke verantwoordelijkheid als voorzien in de AVG voor Krachtfactor.nlals verwerker van de persoonsgegevens. Opdrachtgever zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Bedoelde maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Wanneer wederpartij vertrouwelijke persoonsgegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op een adequate wijze beveiligen. Persoonsgegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Cookies en website instellingen
Krachtfactor.nlmaakt op de website gebruik van cookies en instellingen op statistieken te meten en privacy te waarborgen. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser wordt opgeslagen met daarin informatie die kan bijdragen aan gebruikersvriendelijkheid van de website, maar het kan ook dienen voor statistieken en kan je volgen zodat als je volgende keer op onze website komt, de systemen weten waar je gebleven was of wie je bent. Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Het gaat onder andere om functionele cookies van Google, Youtube, Facebook en andere social media. We gebruiken ook analytische cookies van bijvoorbeeld WordPress en Google om met behulp van derden het gebruik van de site te onderzoeken. Je kan Krachtfactor.nladvertenties tegenkomen op websites van derden. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij tevens gebruik van Google cookies. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor Krachtfactor.nl. Voor informatie over de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij je door naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen geregeld te raadplegen. Je kunt onze cookies ook uitschakelen, verwijderen of afwijzen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruikt wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de online offertesysteem verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Meer informatie omtrent het uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies zoals beschreven in de Help-functie van jouw browser.

Artikel 13 – Slotbepaling
In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, prevaleert de inhoud van de gesloten overeenkomst. Krachtfactor.nlis te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Slechts indien de opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de algemene voorwaarden te hanteren die van toepassing waren op moment van sluiten van overeenkomst.

CONTACT

info@krachtfactor.nl
Tel: 06 16 782 613
Adres en route

Facebook Linkedin Instagram Youtube

© 2023 Krachtfactor | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring